Матриця SWOT-аналізу

Складові SWOT-аналізу Можливість Загрози
А. Зниження вартості комп’ютерної техніки a) Низька купівельна спроможність населення
Б. Розвиток інформаційних технологій, зокрема систем автоматизованого обліку товару b) Нестача обігових коштів у лікувально-профілактичних закладах
В. Низька концентрація оптових фірм на ринку c) Недобросовісність частини аптек стосовно оплати
Г. Організація конкурсів (тендерів) на закупівлю ліків за рахунок бюджетних коштів d) Збільшення кількості суб’єктів оптового ринку
Д. Збільшення кількості аптек, аптечних пунктів і аптечних кіосків. Створення аптечних мереж e) Жорстке державне регулювання цін стосовно великого переліку препаратів
Ж. Розвиток навчальних (тренінгових) послуг f) Мінімізація аптеками товарних запасів
З. Зростання ролі людського фактора
Сильні сторони Матриця SWOT-аналізу SO-стратегії ST-стратегії
I. Досвід роботи на ринку Участь у тендерах (Г), збільшення ринкової частки (В) Участь у добродійних та гуманітарних акціях (d)
II. Широкий, глибокий та диверсифікований товарний асортимент, зокрема наявність ексклюзивних оригінальних препаратів Привернення уваги можливих клієнтів (Д) Формування асортиментної політики, тісно пов’язаної із диверсифікацією в напрямку розширення нелікарського асортименту(e)
III. Довгострокові контракти з виробниками, зокрема іноземними Розроблення цінової політики стосовно переліку ліків, які підлягають державному регулюванню (e)
IV. Широкий радіус обслуговування Використання географічної консолідації (f)
V. Відсутність роздрібної аптечної мережі Створення договірної вертикальної маркетингової системи на основі консигнаційного забезпечення замість простого товарного кредитування Матриця SWOT-аналізу (Д, f)
VI. Значна кількість постійних клієнтів Використання принципів теорії портфоліо для дискримінації клієнтів на основі АВС-аналізу (Д, d)
VII. Наявність електронної пошти, зв’язок через Web-вузли Автоматизація системи збуту на основі встановлення модулів у постійних партнерів групи А (А, Б, d)
Слабкі сторони WO-стратегії WT-стратегії
1. Зменшення ринкової частки Привернення уваги нових клієнтів шляхом формування оптимального асортименту доступних за ціною для різних сегментів споживачів лікарських засобів, привернення уваги нових клієнтів (В, Д, a, b, c, d)
2. Недостатній рівень кваліфікації персоналу Реалізація програми навчання фахівців (Ж, b, c)
3. Відсутність чіткої системи оплати праці Оптимізація Матриця SWOT-аналізу системи оплати праці на основі ранжування посадової структури підприємства (З, b, c)
4. Низький рівень розвитку механізації, автоматизації та техніко-технологічної бази складського господарства Впровадження систем автоматизованого обліку, зокрема автоматичної ідентифікації ліків за допомогою штрихового кодування (Б, d)
5. Високі витрати на транспортування Маршрутизація перевезень з використанням спеціального комп’ютерного забезпечення, зокрема електронного та цифрового атласу доріг (А, Б). Зосередження на певному географічному ринку (географічне фокусування) (,f)
6. Низький рівень системи керування товарними запасами Поетапне впровадження окремих модулів Корпоративної системи управління підприємством (А, Б), зокрема стосовно управління товарними запасами (Ж, f)
7. Недостатньо ефективна робота з клієнтами Реалізація програми навчання фахівців (Ж) Переорієнтація Матриця SWOT-аналізу на платоспроможних добросовісних клієнтів, перегляд системи надання товарних кредитів і політики встановлення відсотків за ними (b, c)За результатами даного SWOT-аналізу встановлено, що досліджувана оптова фармацевтична фірма має ряд сильних сторін і можливостей на фармацевтичному ринку. Їй можна запропонувати конкретні стратегії з потенціювання цих сторін і можливостей за умови врахування й обмеження впливу слабких сторін і загроз, що забезпечить фірмі конкурентні переваги. Наприклад, наявність електронної пошти, зв’язку через Web-вузли, зниження вартості комп’ютерної техніки та розвиток інформаційних технологій можна використати для оснащення дискримінованих за теорією портфоліо постійних покупців (аптек) групи А модемами, що у свою чергу сприятиме Матриця SWOT-аналізу усуненню загроз з боку мінімізації товарних запасів в аптеках та збільшенню кількості суб’єктів оптового ринку.

Висновок:

SWOT-аналіз в порівнянні з іншими методами має як переваги, так і недоліки.

Переваги методу:

1) Метод застосовується в різних сферах економіки та управління.

2) Адаптується до об'єкта дослідження будь-якого рівня.

3) Вільний вибір аналізованих елементів залежно від поставлених цілей.

4) Використовується для оперативного контролю діяльності організації та стратегічного планування на тривалий період.

Недоліки SWOT-аналізу:

1) Показує тільки спільні цілі, а конкретні заходи для їх досягнення треба розробляти окремо.

2) Результати представлені у вигляді якісного опису, що ускладнює його використання в процесі моніторингу Матриця SWOT-аналізу.

3) Є досить суб'єктивним і дослідницька значимість результатів аналізу надзвичайно залежить від рівня компетенції та професіоналізму аналітика.

4) Проведення якісного SWOT-аналізу потребує залучення досить великої кількості фахівців з відповідних областей, що підвищує його вартість.

5) Для реалізації SWOT-аналізу необхідно залучення великих масивів інформації, що вимагає значних зусиль і витрат.

Ці недоліки призводять до того, що застосування SWOT-аналізу вимагає паралельного використання інших сучасних методів дослідження (сценарне планування, матриця БКГ). Безумовно, в будь-якому випадку для отримання повної картини про діяльність підприємства і в кінцевому рахунку його конкурентоспроможності необхідно використовувати і традиційні методи фінансового аналізу, що дають інформацію про динаміку узагальнюючих Матриця SWOT-аналізу показників. І тим не менш, саме SWOT-аналіз дозволяє виявити наявні чи ймовірні проблеми підприємства, розробити дерево цілей для антикризового управління та сформулювати сценарій розвитку підприємства на планований період з метою запобігання або виведення організації з кризи.

Література:

1. Балабанова Л.В. SWOT–аналіз – основа формування маркетингових стратегій: Навчальний посібник. – 2–ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2005. – С. 301.

2. Громовик Б.П., Гасюк А.Д., Ярко Н.Б. SWOT–анализ деятельности оптовой фармацевтической фирмы // Провизор. – 2000. – № 15. – С. 23–24.

3. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник / Г. І. Кіндрацька — К.: Знання, 2006. – 366 с.

4. Мнушко З.М., Рогуля О.Ю. Планування товарної політики фармацевтичного підприємства /Фармація Матриця SWOT-аналізу ХХІ століття: Матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конф. – Харків: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – С. 230–231.

5. Нємцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навчальний

посібник /В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань – К.: ТОВ „УВПК „ЕксОб”, 2002. – С. 560.

6. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник / З. Є. Шершньова – К.: КНЕУ, 2004. – С. 699.


documentadshpfd.html
documentadshwpl.html
documentadsidzt.html
documentadsilkb.html
documentadsisuj.html
Документ Матриця SWOT-аналізу